ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านปากป้าย-บ้านบนควน
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านปากป้าย-บ้านบนควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลาง  1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2557 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน