ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้านบาดาล
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาระบบ ประปาหมู่บ้านบาดาล  แบบหอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการขุดกลบดินวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2  นิ้ว  ชั้น 8.5  ชนิดบานหัว  ระยะทาง 1,895  เมตร  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ชนิดบานหัว ระยะทาง 751 เมตร  ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  6  จุด ประตูน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 2 จุด ติดตั้งสามทางจุดจ่ายน้ำท่อประปา PVC  ชั้น 8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ½  นิ้ว  70  จุด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย  ตามแบบเทศบาลตำบลท่างิ้ว  งบประมาณตั้งไว้ที่ 318,000.-บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

 

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน