ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมูที่ 6
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว      มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร และขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาวข้างละ  50  เมตร  ช่วงที่ 2  ถนนกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  610  เมตร  และขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  ยาวข้างละ 610 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร  รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1   ป้าย    งบประมาณตั้งไว้ที่ 1,822,400 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  นั้น

 

          เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 681 คน