ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว   มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย  นั้น

 

                    เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 667 คน