ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
  รายละเอียด :

                   ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  นั้น 

 

                    เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 23 โครงการ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดและแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่างิ้วกำหนด , แบบมาตรฐาน มข.2527 และแบบ กสช.3/2526 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 22 ป้าย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน