ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
  รายละเอียด :

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  นั้น 

 

                    เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงได้จัดทำ

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคลองคอน  ตำบลท่างิ้ว  เทศบาลตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน