ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว คสล. 3 ชั้น
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว   ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 โดยนายพิชัย ศรีสมานุวัตร  ผู้รับจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ  ทำงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว  คสล. 3 ชั้น  ขนาดกว้าง 14 เมตร  ยาว 29.50 เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,239 ตารางเมตร  จำนวน 1 แห่ง  โดยตามแบบเทศบาลตำบลท่างิ้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1  ป้าย  ตามสัญญาจ้าง 14/2559 ลงวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  นั้น

 

บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชัยรุ่งก่อสร้าง  2007   โดยนายพิชัย   ศรีสมานุวัตร   ผู้รับจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ  ได้ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว  คสล. 3 ชั้น งานงวดที่ 2 แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดทุกประการ  พร้อมส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  ในการนี้  เทศบาลตำบลท่างิ้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ  บริเวณสถานที่โครงการดังกล่าว

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 652 คน