ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 พ.ค. 2565
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 เม.ย. 2565
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 เม.ย. 2565
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 มี.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 มี.ค. 2565
6 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ก.พ. 2565
7 เรียนเชิญทุกท่านนำสุนัขทั้งในและนอกบริเวณบ้านเข้ารับบริการ ทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ก.พ. 2565
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ก.พ. 2565
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ก.พ. 2565
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่างิ้ว รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51