ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 ส.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ก.ค. 2564
3 มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 ก.ค. 2564
4 มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 ก.ค. 2564
5 มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ก.ค. 2564
6 มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.ค. 2564
7 มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 ก.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 มิ.ย. 2564
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 พ.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการชำระภาษีผ่านธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48