ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
4
10 ม.ค. 2562
92 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
4
10 ม.ค. 2562
93 คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้วเรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
4
10 ม.ค. 2562
94 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
07 ม.ค. 2562
95 ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 ม.ค. 2562
96 ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
06 ม.ค. 2562
97 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
04 ธ.ค. 2561
98 ประกาศรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
01 พ.ย. 2561
99 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 ต.ค. 2561
100 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
18 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48