ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
05 ส.ค. 2553
312 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
10 ก.ค. 2553
313 งบรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
10 มิ.ย. 2553
314 งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
10 มิ.ย. 2553
315 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 มิ.ย. 2553
316 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553
389
07 มิ.ย. 2553
317 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
10 เม.ย. 2553
318 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
07 เม.ย. 2553
319 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน
401
05 เม.ย. 2553
320 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอเชิญร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
05 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41