ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
19 ธ.ค. 2554
332 รับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
07 ธ.ค. 2554
333 ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยสวัสดิการความพิการประจำปี งบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
17 พ.ย. 2554
334 รับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
08 พ.ย. 2554
335 รายงานงบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
12 ต.ค. 2554
336 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
1072
07 ต.ค. 2554
337 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
578
06 ต.ค. 2554
338 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
682
20 ก.ย. 2554
339 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
16 ก.ย. 2554
340 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 ก.ย.2554
581
09 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48