ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 พ.ย. 2560
62 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 ต.ค. 2560
63 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ต.ค. 2560
64 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ก.ย. 2560
65 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ก.ย. 2560
66 ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2560
67 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ก.ย. 2560
68 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ก.ย. 2560
69 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่างิ้ว (Local Performance Assessment:(LPA ) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 ส.ค. 2560
70 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41