ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
18 ก.ย. 2561
82 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
264
18 ก.ย. 2561
83 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
03 ก.ย. 2561
84 ประกาศ เรื่องผลการประเมินตนเองการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
250
31 ส.ค. 2561
85 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่างิ้ว (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 ส.ค. 2561
86 ประกาศ เรื่องรายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
10 ส.ค. 2561
87 ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
279
06 ส.ค. 2561
88 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
01 ส.ค. 2561
89 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
12 ก.ค. 2561
90 รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
07 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46